Nuorisotyönohjaajan virka hakuun

13.7.2014

Kirkkoneuvosto myönsi Anja Mäenrinnalle eron nuorisontyönohjaajan virasta 1.8.2014 alkaen. Virka päätettiin julistaa haettavaksi 8.8.2014 päättyvällä hakuajalla. Hakuilmoitus ja tehtäväkuvaus avautuu otsikkoa klikkaamalla.

NUORISOTYÖNOHJAAJA, ASKOLAN SEURAKUNTA

Askolan seurakunta etsii työyhteisöönsä laaja-alaista nuorisotyön ammattilaista. Työ vaatii sekä yhteistyötaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työskentely tapahtuu ala - ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten parissa ammattiopistoa ja lukiota unohtamatta.

Seurakunnassa on yksi nuorisotyönohjaajan virka. Rippikoulutyössä työparina toimii seurakuntapastori.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaajan tutkinto tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antava AMK-tutkinto. Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu ev.-lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja RRL:n 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti (peruspalkka 2333 €). Virka on otettava vastaan 1.10.2014 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Asunnon hankinnassa avustetaan. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Askolan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset on toimitettava 8.8.2014 klo 16.00 mennessä, osoitteella Askolantie 23, 07500 Askola. Haastattelut pidetään 14. tai 15.8.

Lisätietoja:

kirkkoherra Päivi Erkkilä, paivi.erkkila@evl.fi, 040 8258058 (14. - 27.7.)

pastori Antti Kupiainen, antti.kupiainen@evl.fi, 0400 199839 (28.7. - 8.8.)

 

Askolan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran tehtävät

Hyväksytty 10.7.2014 kirkkoneuvostossa

1.

Seurakunnassa on yksi nuorisotyönohjaajan virka. Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönoh­jaajan tutkinto tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antava AMK-tutkinto.

2.

Nuorisotyönohjaajan esimiehenä on kirkkoherra.

3.

Nuorisotyönohjaajan tehtävänä on vastata seurakunnassa toteutet­tavasta kasvatus­työssä, jonka tarkoituksena on auttaa varhaisnuoria ja nuoria sekä heidän perheitään elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä.

4.

Nuorisotyönohjaajan tehtävänä on:

- suunnitella, kehittää ja tehdä varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä sen eri muodoissa ja kytkeä se osaksi seurakuntaelämän kokonaisuutta

- hankkia varhaisnuoriso - ja nuorisotyössä tarpeelli­nen vapaaehtois­työvoi­ma ja huolehtia sen sekä tilapäisen aputyövoi­man kouluttami­sesta ja ohjauksesta

- seurata varhaisnuoriso - ja nuorisotyön kehitystä sekä toimia yhteis­työssä naapuriseurakuntien vastaa­van työn, kunnan koulu- ja nuorisotoimen sekä alan muiden toimijoiden kanssa

- toimia työalansa asiantuntijana sekä vastata varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiedotuksesta

- suorittaa muut esimiehen antamat muut tehtävät.

5.

Nuorisotyönohjaaja osallistuu rippikoulutyöhön rippikoulun ohjesäännön ja kirkkoneuvoston hyväksymän rippikoulutyön suunnitelman mukaisesti.

6.

Lisäksi nuorisotyönohjaajan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä lapsi - ja nuorisotyön työryhmässä käsitel­tävät omaa työalaansa koskevat asiat

- huolehtia varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä koskevien päätösten täytäntöön­panosta

- laatia ehdotus varhaisnuorisotyön- ja nuorisotyön toimin­tasuunnitelmak­si ja talousarvioksi

- seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumis­ta

- laatia varhaisnuorisotyön- ja nuorisotyön toimintakertomus

- tarkistaa maksettaviksi työalalla tarpeelliset hankin­nat 

7.

Nuorisotyönohjaajan on suostuttava tähän tehtäväkuvaukseen mahdolli­sesti tehtäviin muutoksiin.