Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluksista ja kaikista kirkollisista toimituksista saat lisätietoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta.

Messu ja jumalanpalvelus

Messu on seurakunnan keskeinen kokoontuminen. Siinä kristityt jakavat keskenään aterian, yhteyden sekä elämän ilot ja surut. Jokainen ihminen hyväksytään sellaisena kuin hän on ja häntä rohkaistaan elämään Jumalan luomana, rakastamana ja ruokkimana.

Askolan seurakunnassa messu tai jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10.00. Messu on jumalanpalvelus, jossa vietetään ehtoollista ja se on pääsääntöinen tapa. Satunnaisesti vietetään sanajumalanpalvelus ilman ehtoollisenviettoa.

Tammi-maaliskuun ajaksi jumalanpalveluselämä siirtyy seurakuntakotiin. Silloin pyritään myös järjestämään kirkkokahvitilaisuuksia. Joulun, pääsiäisen ja juhannuksen  aikoihin jumalanpalvelusta vietetään myös Juornaankylän rukoushuoneessa. Silloin tällöin kokoonnumme Kyläkirkkoon myös muille kylille.

Kaste

Kaste - ovi seurakuntaan

Kasteen perustana on Jeesuksen asettama kastekäsky. (Matt. 28:18-20). Kaste on ovi seurakunnan yhteyteen ja Jumalan omaksi. Kaste on sakramentti ja kristittynä kasvamisen perusta.

Kirkon jäsenten kuuluu saattaa lapsensa kastettavaksi. Kasteen tulee tapahtua kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, seurakuntakodissa tai muualla sen mukaan kuin pappi ja kastettavan vanhemmat sopivat. Kasteen voi toimittaa myös seurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastepäivä on yleensä lauantai tai sunnuntai.

Nimi ja kummit

Seurakunta lähettää kastekotiin rekisteröinti-ilmoituksen, jonka vanhemmat täyttävät yhdessä kastavan papin kanssa. Lomakkeeseen merkitään lapsen etunimet, sukunimi sekä kummien koko nimet ja kotiseurakunnat.

Kummeja tulee olla ainakin kaksi. Poikkeustapauksessa yksi kummi riittää. Tällöin asiasta sovitaan etukäteen ja kirkkoherra myöntää tähän luvan. Kummin tulee olla rippikoulun käynyt ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kirkollisena kummina.

Jos lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa ja haluavat antaa lapselle isän sukunimen, on isyyden vahvistaminen hoidettava ennen kastetoimitusta.

Kasteajan varaaminen

Kasteajan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta p. 663 0011. Virasto on avoinna ma ja to klo 9-12, ke klo 12-17, ti ja pe suljettu.

Pappi ottaa teihin yhteyttä ennen kastetoimitusta ja sopii kastekeskusteluajan. Keskustelussa käydään läpi paperiasiat ja kastetoimituksen sisältö sekä sovitaan käytännön järjestelyistä.

Jos teillä on kasteeseen liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä myös suoraan kirkkoherraan puhelimitse tai sähköpostitse.

Avioliittoon vihkiminen

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole estettä. Esteiden tutkinta voidaan suorittaa Askolan kirkkoherranvirastossa, jos ainakin toinen on Askolan seurakunnan jäsen. Käytännössä se tapahtuu siten, että avioliittoon aikovat tulevat yhdessä kirkkoherranvirastoon viraston aukioloaikana. Samalla voidaan varata kirkko ja sopia vihkiaika.

Myös maistraatti voi suorittaa esteiden tutkinnan ja tätä vaihtoehtoa on hyvä käyttää, jos vihittävistä toinen on ulkomaan kansalainen. Esteiden tutkintaa on pyydettävä vähintään viikkoa ennen aiottua vihkimistä ja hyväksytty tutkinta on voimassa 4 kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös verkossa osoitteessa esteidentutkinta.fi

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen silloin, kun molemmat vihittävät ovat käyneet rippikoulun ja ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai kun toinen vihittävistä on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa asia varmistaa hyvissä ajoin kirkkoherralta.

Avioliittoaikeesta voidaan ilmoittaa seurakunnalle 2-3 viikkoa ennen vihkimistä yhteisessä jumalanpalveluksessa. Nämä ns. kuulutukset ovat myös esirukousta avioliittoon aikovien puolesta.

 Vihkitoimitus

Vihkiminen sisältää ne elementit, jotka laki asettaa avioliittoon vihkimiselle. Todistajien läsnä ollessa kummaltakin on kysyttävä halua avioliiton solmimiseen ja vastauksen kuultuaan vihkijä vahvistaa liiton. Kirkollinen vihkiminen on myös juhla, jossa seurakunta rukoilee avioliittoa solmivien puolesta.

Kirkkohäihin kuuluvat raamatunluku, yhteinen virsi, rukoukset ja siunaus. Papin ja vihkiparin tapaamisessa käydään läpi kaikki vihkitoimitukseen liittyvät yksityiskohdat.

Musiikkiasioista on hyvä neuvotella hyvissä ajoin kanttorin kanssa, jolta löytyy hyviä vaihtoehtoja häämarssien ja muun vihkimusiikin suhteen.

Siviiliavioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti, mikäli niin toivotaan. Näistäkin asioissa saa lisää tietoa kirkkoherranvirastosta tai suoraan kirkkoherralta.

Miten kirkko palvelee samaa sukupuolta olevia pareja?

Maaliskuun 2017 alun jälkeen voivat samaa sukupuolta olevat parit mennä naimisiin keskenään. Moni on tätä hetkeä odottanut pitkään. Moni myös toivoisi voivansa avioitua kirkossa. Kirkon voimassa olevan käytännön mukaan tämä ei valitettavasti vielä ole mahdollista. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty kirkossa uusia päätöksiä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen koskee siten edelleen vain miehen ja naisen välistä avioliittoa.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joukko pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Vihkiminen on tällöin pätevä.

Nykyisen avioliittolain voimaan tultua sekä eri että samaa sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa samalla tavalla. Myös muussa seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.

Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Pappimme osallistuvat mielellään näihin juhliin. Seurakunnan tiloja on mahdollista varata hääjuhlaa varten. Avioliittoon aikovien puolesta voidaan pyydettäessä rukoilla seurakunnan pääjumalanpalveluksessa.

Kirkkoherra keskustelee mielellään nykyisestä avioliittolaista ja sen mukanaan tuomista käytänteistä.

Hautaus

 

Kuoleman kohdatessa

On toivottavaa, että omaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä kirkkoherranvirastoon sopiakseen hautausjärjestelyistä. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai käymällä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana.

 

Hautaan siunaaminen toimitetaan, jos mahdollista, 2 - 3 viikon kuluttua kuolemasta. Kristittyinä siunaamme vainajamme haudan lepoon ylösnousemuksen ja uuden elämän toivossa. Kristus on ylösnousemuksellaan voittanut kuoleman vallan.
 

Yhdessä suunnitellen

Seurakunnan työntekijät voivat auttaa eteenpäin ja opastaa hautaukseen liittyvissä asioissa. Hautapaikka - ja muissa käytännön asioissa omaisia palvelevat seurakuntamestari ja kanslisti.

Tavallisesti omaiset ja siunaava pappi tapaavat noin viikkoa ennen hautajaisia ja tapaamisessa sovitaan siunaus- ja muistotilaisuuksien ohjelmasta. Aikaa on varattu myös keskusteluun vainajan elämänvaiheista. Siunaustilaisuuden musiikista voi keskustella papin tai kanttorin kanssa.

Hautaustoimiston kanssa puolestaan sovitaan arkusta, kuljetuksista, kukkalaitteista ja muista hautajaisasioista omaisten toiveiden mukaan. Myös hautaustoimistot osaavat neuvoa monissa asioissa.

Siunaaminen viimeiselle matkalle

Hautaan siunaaminen tapahtuu Askolassa yleensä siunauskappelissa. Mikäli kirkkoon kuulumaton vainaja on eläessään toivonut, että hänet haudataan kristillisesti, myös silloin siunaus voidaan toimittaa. Siunata ei kuitenkaan saa vastoin vainajan nimenomaista kieltoa. Seurakunnan tiloissa ei voida myöskään järjestää ei-kristillisiä hautajaisia.

Kristillinen hautaan siunaaminen kertoo kristillisestä uskosta ja ylösnousemustoivosta. Me siunaamme läheisemme haudan lepoon luottaen siihen, että Jeesus Kristus on avannut poisnukkuneille tien kuolemasta elämään.